Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

money

Bản dịch

tiền

She
has
lost
all
her
money
.

Cô ấy đã mất toàn bộ số tiền của cô ấy.

Có 3 lời bình

He
has
more
money
than
me
.

Anh ấy có nhiều tiền hơn tôi.

Có 2 lời bình

Money
is
not
everything
.

Tiền không phải là tất cả.

Có 2 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu