Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

modern

Bản dịch

hiện đại

My
brothers
wear
modern
clothes
.

Những người anh của tôi mặc quần áo hiện đại.

Có 7 lời bình

He
is
a
modern
writer
.

Anh ấy là một nhà văn hiện đại.

Có 28 lời bình

The
modern
period

Giai đoạn hiện đại

Có 24 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu