Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

mind

Bản dịch

tâm trí, đầu óc, tinh thần

Those
words
are
in
my
mind
.

Những từ đó ở trong tâm trí của tôi.

Có 9 lời bình

You
have
to
open
your
mind
.

Bạn phải mở mang đầu óc ra.

Có 42 lời bình

He
is
out
of
his
mind
.

Anh ta mất trí rồi .

Có 17 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu