Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

million

Bản dịch

triệu

The
city
has
a
population
of
two
million
people
.

Thành phố có dân số là hai triệu người.

Có 2 lời bình

I
have
a
million
friends
.

Tôi có một triệu bạn bè.

Có 18 lời bình

Three
million

Ba triệu

Có 12 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu