Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

milk

Bản dịch

sữa

We
drink
milk
.

Chúng tôi uống sữa.

Có 21 lời bình

She
drinks
milk
.

Cô ấy uống sữa.

Có 26 lời bình

I
drink
milk
.

Tôi uống sữa.

Có 44 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu