Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

members

Bản dịch

thành viên

There
are
six
members
in
that
group
.

Có sáu thành viên trong nhóm đó.

Có 13 lời bình

Each
group
has
three
members
.

Mỗi nhóm có ba thành viên.

Có 10 lời bình

We
want
to
know
the
members
of
the
community
.

Chúng tôi muốn biết những thành viên của cộng đồng.

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu