Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

meet

Bản dịch

gặp, gặp gỡ

Do
you
want
us
to
meet
tomorrow
?

Bạn có muốn chúng ta gặp nhau vào ngày mai không?

Có 1 lời bình

I
want
to
meet
her
right
away
.

Tôi muốn được gặp cô ấy ngay lập tức.

Có 2 lời bình

Do
you
want
to
meet
my
parents
?

Bạn có muốn gặp ba mẹ của tôi không?

Có 4 lời bình

Tất cả thể động từ của meet

ngôihiện tạiquá khứ
Imeetmet
he/she/itmeetsmet
you/we/theymeetmet

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu