Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

meat

Bản dịch

thịt

We
eat
the
meat
.

Chúng tôi ăn thịt.

Có 19 lời bình

We
eat
meat
.

Chúng tôi ăn thịt.

Có 23 lời bình

The
child
eats
meat
.

Đứa trẻ ăn thịt.

Có 22 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu