Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

measures

Bản dịch

những hệ thống đo lường, những đơn vị đo lường

Today
the
new
national
measures
are
in
the
newspaper
.

Hôm nay những hệ thống đo lường quốc gia mới thì ở trên báo.

Có 1 lời bình

All
three
measures

Cả ba hệ thống đo lường

Có 6 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu