Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

mayor

Bản dịch

thị trưởng

The
mayor
eats
with
the
judge
in
our
restaurant
.

Người thị trưởng ăn với người thẩm phán trong nhà hàng của chúng tôi.

Có 1 lời bình

A
mayor
has
a
horse
and
a
bear
.

Một người thị trưởng có một con ngựa và một con gấu.

Có 6 lời bình

The
mayor
has
to
close
the
museum
.

Người thị trưởng phải đóng bảo tàng.

Có 2 lời bình
Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu