Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

matter

Bản dịch

vấn đề, vật chất, chủ đề

You
have
no
choice
in
this
matter
.

Bạn không có sự lựa chọn trong vấn đề này.

Có 33 lời bình

We
have
to
study
the
matter
.

Chúng tôi phải nghiên cứu vấn đề.

Có 11 lời bình

It
is
only
a
matter
of
time
.

Nó chỉ còn là vấn đề thời gian.

Có 11 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu