Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

mass

Bản dịch

khối lượng, số đông

Heat
has
no
mass
.

Nhiệt không có khối lượng.

Có 3 lời bình

The
mass

Khối lượng

Có 10 lời bình

Heat
has
no
mass
.

Nhiệt không có khối lượng.

Có 3 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu