Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

map

Bản dịch

bản đồ

Do
you
have
a
map
of
the
city
?

Bạn có một tấm bản đồ của thành phố không?

Có 7 lời bình

It
is
the
map
of
our
prison
.

Nó là tấm bản đồ của nhà tù của chúng ta.

Có 2 lời bình

We
see
the
map
.

Chúng tôi nhìn thấy bản đồ.

Có 4 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu