Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

managed

Bản dịch

She
would
have
managed
to
eat
the
whole
fish
.

Cô ấy đáng lẽ đã xoay xở để ăn toàn bộ con cá rồi.

Có 11 lời bình

I
would
have
managed
the
kitchen
.

Tôi đáng lẽ đã quản lý nhà bếp rồi.

Có 12 lời bình

I
would
have
managed
the
company
.

Tôi đáng lẽ đã quản lý công ty rồi.

Có 19 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu