Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

majority

Bản dịch

số đông, đa số, phần đông

The
majority
is
about
a
million
people
.

Số đông là khoảng một triệu người.

Có 3 lời bình

The
majority
has
the
same
question
.

Số đông có câu hỏi như nhau .

Có 6 lời bình

We
are
the
majority
.

Chúng ta là số đông.

Có 8 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu