Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

machine

Bản dịch

máy, máy móc

My
mother
has
a
modern
coffee
machine
.

Mẹ của tôi có một máy cà phê hiện đại.

Có 6 lời bình

My
husband
is
like
a
machine
.

Chồng của tôi như là một cái máy.

Có 5 lời bình

Are
you
a
machine
?

Bạn có phải là một cái máy không?

Có 5 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu