Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị:Tiếng Việt
Bắt đầu

looked

Bản dịch

đã nhìn (quá khứ)

Chia động từ của look

I
looked
after
my
brother
.

Tôi đã chăm sóc em trai của tôi.

Có 13 lời bình

I
looked
for
that
bag
.

Tôi đã tìm kiếm cái túi đó.

Có 5 lời bình

I
looked
around
.

Tôi đã nhìn xung quanh.

Có 11 lời bình

Tất cả thể động từ của look

ngôihiện tạiquá khứ
Ilooklooked
he/she/itlookslooked
you/we/theylooklooked

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu