Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

local

Bản dịch

địa phương

Local
women
wear
black
dresses
.

Những người phụ nữ địa phương mặc những bộ áo đầm màu đen.

Có 8 lời bình

The
local
women
wear
black
dresses
.

Những người phụ nữ địa phương mặc những cái đầm đen.

Có 13 lời bình

We
read
the
local
newspaper
.

Chúng tôi đọc tờ báo địa phương.

Có 37 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu