Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

load

Bản dịch

gánh nặng, hàng hóa, vật nặng

We
do
not
pay
for
that
load
of
chairs
.

Chúng tôi không thanh toán cho số ghế đó.

Có 7 lời bình

They
deliver
the
load
to
the
office
.

Họ giao hàng hóa đến văn phòng .

Có 19 lời bình

The
load
of
clothes
is
in
the
box
.

Đống quần áo thì ở trong thùng .

Có 5 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu