Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

list

Bản dịch

danh sách, liệt kê

We
have
a
list
of
things
to
buy
.

Chúng tôi có một danh sách những thứ để mua .

Có 5 lời bình

My
name
appears
on
the
list
.

Tên của tôi xuất hiện trong danh sách.

Có 14 lời bình

He
reads
the
wine
list
.

Anh ấy đọc danh sách rượu vang.

Có 10 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu