Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

line

Bản dịch

đường, hàng, tuyến

We
are
waiting
in
line
.

Chúng tôi đang chờ đợi theo hàng.

Có 2 lời bình

A
line
cuts
the
city
.

Một đường cắt ngang thành phố.

Có 1 lời bình

The
line

Đường thẳng

Có 2 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu