Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

liked

Bản dịch

đã thích (quá khứ)

Chia động từ của like

They
liked
each
other
right
away
.

Họ đã thích nhau ngay lập tức.

Có 2 lời bình

I
liked
you
.

Tôi đã thích các bạn.

Có 25 lời bình

What
have
you
liked
?

Bạn đã thích cái gì?

Có 16 lời bình

Tất cả thể động từ của like

ngôihiện tạiquá khứ
Ilikeliked
he/she/itlikesliked
you/we/theylikeliked

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu