Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

like

Bản dịch

thích, như, giống như

We
like
vegetarian
food
.

Chúng tôi thích thực phẩm chay.

Có 10 lời bình

I
like
your
dog
.

Tôi thích con chó của bạn.

Có 6 lời bình

We
like
Germany
.

Chúng tôi thích nước Đức.

Có 11 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu