Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

light

Bản dịch

sáng, ánh sáng, nhạt

All
plants
need
water
and
light
.

Tất cả những cái cây cần nước và ánh sáng.

Có 23 lời bình

I
see
the
light
.

Tôi thấy ánh sáng.

Có 5 lời bình

I
turn
on
the
light
.

Tôi bật đèn.

Có 2 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu