Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

length

Bản dịch

chiều dài, độ dài

What
is
the
length
of
that
bridge
?

Độ dài của cây cầu đó là gì?

Có 2 lời bình

The
length

Chiều dài

Có 4 lời bình

What
is
the
length
of
that
bridge
?

Độ dài của cây cầu đó là gì?

Có 2 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu