Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

lecture

Bản dịch

bài giảng, bài diễn thuyết

The
lecture
starts
at
five
.

Bài giảng bắt đầu lúc năm giờ.

Có 2 lời bình

The
lecture
is
today
.

Bài giảng là vào hôm nay.

Có 10 lời bình

The
lecture

Bài giảng

Có 15 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu