Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

lawyer

Bản dịch

luật sư

My
father
is
a
lawyer
.

Bố tôi là một luật sư.

Có 20 lời bình

Who
is
your
lawyer
?

Luật sư của bạn là ai?

Có 14 lời bình

Who
is
my
lawyer
?

Ai là luật sư của tôi?

Có 25 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu