Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

law

Bản dịch

luật

This
activity
is
against
the
law
.

Hoạt động này là trái với luật pháp.

Có 1 lời bình

This
activity
is
against
the
law
.

Hoạt động này là trái với luật pháp.

Có 1 lời bình

The
law

Luật

Có 2 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu