Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

late

Bản dịch

muộn, trễ, chậm

Why
are
you
always
late
?

Tại sao bạn luôn luôn trễ ?

Có 25 lời bình

I
eat
late
at
night
.

Tôi ăn trễ vào ban đêm.

Có 30 lời bình

I
always
work
late
.

Tôi luôn làm việc muộn.

Có 9 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu