Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

language

Bản dịch

ngôn ngữ, tiếng

One
language
is
never
enough
.

Một ngôn ngữ là không bao giờ đủ.

Có 30 lời bình

Few
people
speak
my
language
.

Ít người nói ngôn ngữ của tôi.

Có 7 lời bình

What
language
does
your
mother
speak
?

Mẹ bạn nói ngôn ngữ gì?

Có 8 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu