Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

land

Bản dịch

đất, mảnh đất

This
land
is
my
property
.

Mảnh đất này là tài sản của tôi.

Có 8 lời bình

Where
is
my
family
's
land
?

Đất của gia đình của tôi ở đâu?

Có 7 lời bình

He
wants
the
land
.

Anh ta muốn mảnh đất.

Có 7 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu