Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

lady

Bản dịch

cô, quý cô, quý bà

A
woman
is
not
always
a
lady
.

Một người phụ nữ không phải luôn là một quý cô .

Có 16 lời bình

But
I
am
a
lady
!

Nhưng tôi là một quý cô!

Có 42 lời bình

The
lady
is
perfect
.

Quý cô thì hoàn hảo.

Có 17 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu