Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

knowledge

Bản dịch

kiến thức

We
find
knowledge
in
books
.

Chúng tôi tìm thấy kiến thức trong những cuốn sách.

Có 2 lời bình

Her
knowledge
is
interesting
.

Kiến thức của cô ấy thì thú vị.

Có 14 lời bình

Knowledge
is
important
.

Kiến thức thì quan trọng.

Có 19 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu