Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

judge

Bản dịch

thẩm phán, quan tòa, trọng tài

The
lawyers
listen
to
the
judge
.

Những luật sư lắng nghe thẩm phán.

Có 3 lời bình

He
is
the
judge
.

Ông ấy là thẩm phán.

Có 32 lời bình

The
judge

Thẩm phán

Có 33 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu