Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

itself

Bản dịch

tự nó, bản thân nó, chính nó

The
restaurant
is
dirty
,
but
the
food
itself
is
not
bad
.

Nhà hàng thì bẩn, nhưng bản thân thức ăn thì không tệ.

Có 6 lời bình

My
record
speaks
for
itself
.

Hồ sơ của tôi tự nói lên tất cả.

Có 14 lời bình

The
idea
itself
is
not
bad
.

Bản thân ý tưởng thì không tồi.

Có 22 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu