Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

issue

Bản dịch

vấn đề

This
issue
has
nothing
to
do
with
you
.

Vấn đề này không liên quan đến bạn.

Có 1 lời bình

This
is
not
an
issue
.

Đây không phải là một vấn đề.

Có 4 lời bình

What
is
the
issue
?

Vấn đề là gì?

Có 19 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu