Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

investigation

Bản dịch

cuộc điều tra

I
am
doing
an
investigation
.

Tôi đang làm một cuộc điều tra.

Có 3 lời bình

The
investigation

Cuộc điều tra

Có 3 lời bình

I
am
doing
an
investigation
.

Tôi đang làm một cuộc điều tra.

Có 3 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu