Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

introduction

Bản dịch

sự giới thiệu, lời giới thiệu

After
this
introduction
,
there
are
three
main
parts
in
the
book
.

Sau phần giới thiệu này, có ba phần chính trong quyển sách.

Có 1 lời bình

Introduction
from
the
author

Lời giới thiệu từ tác giả

Có 9 lời bình

Who
wrote
the
introduction
?

Ai đã viết lời mở đầu ?

Có 6 lời bình
Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu