Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

interview

Bản dịch

phỏng vấn, cuộc phỏng vấn

My
interview
is
tomorrow
.

Buổi phỏng vấn của tôi thì vào ngày mai.

Có 1 lời bình

How
was
your
interview
?

Cuộc phỏng vấn của bạn đã thế nào?

Có 3 lời bình

My
interview
is
tomorrow
.

Buổi phỏng vấn của tôi thì vào ngày mai.

Có 1 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu