Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

instance

Bản dịch

ví dụ, thí dụ, trường hợp

Consider
,
for
instance
,
the
lists
.

Xem xét, chẳng hạn như những danh sách.

Có 0 lời bình

For
instance
,
I
want
to
go
to
England
.

Ví dụ như, tôi muốn đến Anh.

Có 5 lời bình

Consider
,
for
instance
,
the
lists
.

Xem xét, chẳng hạn như những danh sách.

Có 0 lời bình
Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu