Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

information

Bản dịch

thông tin

The
information
is
very
important
to
us
.

Thông tin thì rất quan trọng với chúng tôi.

Có 1 lời bình

This
is
private
information
.

Đây là thông tin cá nhân.

Có 3 lời bình

Who
has
the
information
?

Ai có thông tin?

Có 9 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu