Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

industry

Bản dịch

công nghiệp, ngành công nghiệp

The
milk
industry
is
important
in
this
region
.

Ngành công nghiệp sữa thì quan trọng ở vùng này.

Có 1 lời bình

The
industry

Công nghiệp

Có 2 lời bình

The
milk
industry
is
important
in
this
region
.

Ngành công nghiệp sữa thì quan trọng ở vùng này.

Có 1 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu