Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

independent

Bản dịch

độc lập

She
is
independent
from
her
parents
.

Cô ấy độc lập khỏi bố mẹ của cô ấy.

Có 19 lời bình

She
is
an
independent
woman
.

Cô ấy là một người phụ nữ độc lập.

Có 70 lời bình

We
read
an
independent
newspaper
.

Chúng tôi đọc một tờ báo độc lập.

Có 40 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu