Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

impossible

Bản dịch

bất khả thi, không thể

Today
is
impossible
for
us
.

Hôm nay thì không thể cho chúng tôi.

Có 9 lời bình

Why
is
it
impossible
?

Vì sao nó bất khả thi?

Có 17 lời bình

Impossible
!

Không thể nào!

Có 27 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu