Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

importance

Bản dịch

sự quan trọng

The
students
do
not
understand
the
importance
of
the
book
.

Các học sinh không hiểu sự quan trọng của quyển sách.

Có 9 lời bình

These
matters
are
of
no
importance
to
me
.

Các vấn đề này không quan trọng đối với tôi.

Có 1 lời bình

What
is
the
importance
of
this
date
?

Sự quan trọng của ngày này là gì?

Có 3 lời bình
Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu