Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

identity

Bản dịch

sự nhận dạng

This
is
my
identity
card
.

Đây là chứng minh nhân dân của tôi.

Có 6 lời bình

The
identity

Sự nhận dạng

Có 8 lời bình

This
is
my
identity
card
.

Đây là chứng minh nhân dân của tôi.

Có 6 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu