Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

idea

Bản dịch

ý tưởng, ý kiến

I
like
your
idea
more
.

Tôi thích ý kiến của bạn hơn.

Có 12 lời bình

They
present
their
idea
.

Họ trình bày ý tưởng của họ.

Có 18 lời bình

She
has
an
idea
.

Cô ấy có một ý tưởng.

Có 11 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu