Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

hour

Bản dịch

giờ, tiếng

They
run
during
their
lunch
hour
.

Họ chạy trong suốt giờ ăn trưa của họ.

Có 12 lời bình

I
read
an
hour
a
day
.

Tôi đọc một giờ một ngày.

Có 7 lời bình

An
hour

Một giờ

Có 48 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu