Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

hotel

Bản dịch

khách sạn

Are
we
in
the
same
hotel
?

Chúng tôi có ở cùng khách sạn không?

Có 7 lời bình

Take
me
to
the
hotel
,
please
.

Vui lòng đưa tôi đến khách sạn.

Có 62 lời bình

I
live
next
to
the
hotel
.

Tôi sống bên cạnh khách sạn.

Có 23 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu