Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

history

Bản dịch

lịch sử

That
is
the
course
of
history
.

Đó là quá trình của lịch sử.

Có 7 lời bình

I
like
teaching
history
.

Tôi thích dạy môn lịch sử.

Có 12 lời bình

That
is
the
course
of
history
.

Đó là quá trình của lịch sử.

Có 7 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu